NEWS AND EVENT
September 23, 2021

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ จัดข้าวสารอาหารแห้ง/ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต มอบให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ จัดข้าวสารอาหารแห้ง/ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต

มอบให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19 ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานอาควาบาธ จ.ปทุมธานี ได้แก่ ชุมชนโคกชะพลูล่าง (บางกะดีสายใน) จำนวน 39 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขายนับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โดยตรง เนื่องจากสถานที่ทำงานต้องปิดตัวชั่วคราวตามพรก.ฉุกเฉิน
Share article