NEWS AND EVENT
September 23, 2021

ข้าวกล่องแทนใจ...ห่างไกลโควิด19 โครงการอาหารกลางวันสำหรับพนักงานบริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา สู้วิกฤตโควิด-19

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการสวัสดิการพิเศษมอบให้แก่พนักงาน ในช่วงวิกฤตโควิด-19

เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการแพร่กระจายเชื้อโรคมาสู่พนักงาน พร้อมจัดสถานที่ให้มีระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลตลอดถึงสถานที่ทำงานอย่างเข้มงวด โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันนับเป็นหนึ่งในอีกหลายๆโครงการที่บริษัทส่งมอบให้แก่พนักงานครอบครัวอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
Share article