IDEAS AND DESIGN
September 28, 2021

Takiyu วิถีแห่งการใช้ธรรมชาติเพื่อการบำบัดเติมเต็มพลัง

Takiyu วิถีแห่งการใช้ธรรมชาติเพื่อการบำบัดเติมเต็มพลัง

เกิดเป็นสมดุลแห่งธรรมชาติ การอาบน้ำแบบออนเซนของญี่ปุ่นมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน บ้างก็เป็นการแช่ ในบ่อน้ำ พุร้อน บ้างก็เป็นการแช่ในบ่อน้ำแร่ แต่อีกรูปแบบที่น่าสนใจ คือ การแช่ในสระน้ำตกที่ เรียกว่า ทาคิยุ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและภูเขาเทียบได้กับหยินและหยาง เกิดเป็นสมดุล แห่งธรรมชาติ สำหรับ นิกายชินโต น้ำตกเปรียบดั่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งบรรดาพระนักบวช คนทรง และผู้บำเพ็ญเคร่งครัด จะใช้เวลานานกับการอาบน้ำตกเพื่อชำระล้าง จิตวิญญาณ ให้บริสุทธิ์ ก่อนบำเพ็ญเพียรนับเป็นวิถี แห่งการใช้ธรรมชาติเพื่อการบำบัดและเติมเต็ม พลังในการเยียวยารักษาที่สืบทอดมาช้านาน

WATERFALL การอาบน้ำแบบออนเซนของญี่ปุ่นมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน บ้างก็เป็นการแช่ ในบ่อน้ำ พุร้อน บ้างก็เป็นการแช่ในบ่อน้ำแร่ แต่อีกรูปแบบที่น่าสนใจ คือ การแช่ในสระน้ำตกที่ เรียกว่า ทาคิยุ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและภูเขาเทียบได้กับหยินและหยาง เกิดเป็นสมดุล แห่งธรรมชาติ สำหรับ นิกายชินโต น้ำตกเปรียบดั่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งบรรดาพระนักบวช คนทรง และผู้บำเพ็ญเคร่งครัด จะใช้เวลานานกับการอาบน้ำตกเพื่อชำระล้าง จิตวิญญาณ ให้บริสุทธิ์ ก่อนบำเพ็ญเพียรนับเป็นวิถี แห่งการใช้ธรรมชาติเพื่อการบำบัดและเติมเต็ม พลังในการเยียวยารักษาที่สืบทอดมาช้านาน

BLACKSTONE แผ่นท๊อปหินสีดำ ที่ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ท่าม กลางธรรมชาติ ม่านน้ำตกช่วยให้ ผ่อนคลายไป กับเสียงน้ำไหลรินเพิ่ม ความสงบ ตลอดช่วง เวลาในอาบน้ำ

CHROMOTHERAPY สุดยอดนวัตกรรมแสงสีบำบัดที่ถนอม สายตาโดยใช้พลังงานน้อยลง Led star แสงสีเพื่อการผ่อนคลาย ความตึงเครียดและปรับสมดุลให้ร่างกาย

Share article